Het Corona-virus: richtlijnen Ten Dries

Heeft u vragen?

Hieronder geven we de specifieke afspraken en richtlijnen, die we momenteel in Ten Dries hanteren. Afhankelijk van de algemene overheidsrichtlijnen en de reële situatie in Ten Dries, kunnen deze steeds aangepast worden. 

Datum laatste update (zie * en cursief): zaterdag 28 maart 12u.

De beste opvang is de opvang thuis
Beperking van toegang tot Ten Dries
Vermijden van overdrachtsrisico's 
Wat als een kind/adolescent ziek is? 
Mijn kind is genezen. Wanneer mag het terugkomen?
Wat met kwetsbare kinderen?
Hoe vermijden we risico's via groepsindeling? - VERNIEUWDE VISIE
Wat maakt de Cocon zo speciaal? 
Wat is de quarantainewerking? 
Hoe omkaderen we de groepen?
Wanneer gebruiken we mondmaskers? - BELANGRIJKE UPDATE!
Een mondmaskertje maken met een wegwerpwashandje? 
Mag ik met een kind gaan wandelen, een kind knuffelen ...? 

Zorg voor ouders
In deze periode van thuis blijven, krijgen we allemaal moeilijk. Belangrijk is om de lat voor ons zelf niet te hoog te leggen en mild te zijn voor ons zelf en de anderen. We proberen hieronder enkele tips te geven.
* Affiche 

Specifiek voor medewerkers
Wat bij ziekte van een medewerker? - AANPASSING RICHTLIJN
Wat als iemand in je directe omgeving ziek is? 
Gebruik ik mondmaskers en handgel op basis van alcohol? 
Wat als je aanwezigheid op de werkvloer niet vereist is?
Wat als ik vakantie gepland had? 
Ik heb een treinabonnement, maar kies nu voor de auto? - AANPASSING RICHTLIJN
* Heb ik bij verplaatsing met de auto een attest van de werkgever nodig?
Een woordje van waardering van onze bestuurders 

Organisatorische informatie
(enkel voor medewerkers, enkel toegankelijk na inloggen)
Leidraad aanwezigheidsfiche en verrekening uren in Coronatijd
Organisatorische informatie (personeelsbezetting, uurroosters ...)  - Groep NOODDAGOPVANG toegevoegd!!
Quarantaine-werking: concrete informatie 
Beleid bij een vermoedelijke besmetting  - voor verpleging
Adreslijst alle medewerkers BuO en MFC 
Aanwezigheden overkoepelende functies en verpleging
* Toegang tot Earchief ifv dossiers

De beste opvang is de opvang thuis

 • de lessen worden geschorst en er is geen leerlingenvervoer meer. 
 • kinderen worden het best thuis opgevangen, omdat het besmettingsrisico thuis veel lager is dan in Ten Dries, gezien het groter aantal personen waarmee de kinderen in contact komen. 
 • het BuO Ten Dries en het MFC Ten Dries organiseren enkel noodopvang
  • indien de ouder in de zorgsector, in onderwijs, in een veiligheidsfunctie, in de voeding of in de distributie werkt.
  • indien de opvang van het kind niet kan gebeuren door personen die niet tot een risicogroep behoren (oudere leeftijd, gezondheidsrisico).
 • bij gebruik van noodopvang overdag vragen we overnachting te vermijden
 • ook verblijf in de weekends willen we tot een minimum beperken
Terug naar boven

 

Beperking van toegang tot Ten Dries

 • vanaf maandag 16 maart is de hoofdingang aan de Dennendreef de enige toegang tot Ten Dries. 
 • het brengen van kinderen gebeurt tussen 8u en 9u, het halen tussen 15u30 en 18u. Ouders blijven aan de hoofdingang.
 • we vermijden de toegang tot Ten Dries van mensen die er niet werken: ouders, leveranciers, andere professionelen, hulpmiddelenverstrekkers, bezoekers, externe cliënten die in Ten Dries ondersteuning krijgen (zwemmen, fietsen ...), enz.
 • in deze periode doen we geen beroep meer op de hulp van vrijwilligers en onderbreken we ook stageperiode van stagiairs.
 • we vragen iedereen die Ten Dries binnenkomt om meteen de handen te wassen.
 • we vermijden contacten met externe personen. Dit wil zeggen dat wij niet meer op verplaatsing gaan, zoals ondersteuning in het gewoon onderwijs, huisbezoeken, externe vergaderingen of vorming, externe consultaties met kinderen ... Waar mogelijk zoeken we naar alternatieven, zoals telefoneren, Skypen, videoconferenties ...
 • openluchtactiviteiten met kinderen zijn mogelijk onder voorwaarde dat contact met externen vermeden wordt. Bv. wandelen, fietsen ...
Terug naar boven

 

Vermijden van overdrachtsrisico's

We willen het risico op overdracht van het Corona-virus zoveel mogelijk vermijden; dit wil zeggen dat we activiteiten, die niet essentieel zijn in functie van gezondheid, achterwege laten.

 • we annuleren alle individuele therapieën, tenzij deze essentieel zijn in functie van gezondheid (bv. ademhalingstherapie)
 • we annuleren ook alle groepsactiviteiten met een hoger overdrachtsrisico: hydrotherapie & zwemmen, Sherborn, hippotherapie. We sluiten het therapiebad.
 • we vermijden activiteiten met grote groepen, zoals leefgroepoverschrijdende activiteiten, wisselende samenstelling van groepen.
 • het intern overleg beperken we tot het crisisoverleg Corona-virus en de organisatie van de noodopvang; alle andere overleggen en vergaderingen stellen we uit of doen we via alternatieve wegen: telefoon, Skype, WhatsApp, Office Team ...
 • we stimuleren thuiswerk. Vermits velen van thuis uit niet aan de server kunnen, bekijken we in welke mate we een OneDrive kunnen opzetten.
 • voor elke dienst voorzien we een minimale werking om zo weinig mogelijk mensen in Ten Dries te hebben. Dit geldt zowel voor de cliëntgerichte functies, de administratieve en logistieke diensten als voor de overkoepelende functies en directie. Van deze laatste groep zijn op werkdagen tussen 9u en 17u steeds 1 of 2 mensen aanwezig.
Terug naar boven

 

Wat als iemand in je directe omgeving ziek is?

 • medewerkers zonder ziekteverschijnselen, maar wel met een ziek kind, mogen komen werken!
Terug naar boven

 

Wat bij ziekte van een kind/adolescent?

 • zieke kinderen blijven thuis. Consulteer bij ziekteverschijnselen de huisarts
 • wordt een kind ziek wanneer het in Ten Dries is, dan vangen we het in een aparte ruimte op (isoleren van de andere kinderen) en bellen we de ouders om het zo snel mogelijk te komen halen.
 • kinderen die 7 op 7 in Ten Dries verblijven, gaan naar een quarantainegroep met een specifieke en geïsoleerde werking.

Zie ook: Beleid bij een vermoedelijke besmetting * - voor verpleging

Terug naar boven

 

Mijn kind is genezen. Wanneer mag het terugkomen?

De algemene regel is dat het kind slechts naar Ten Dries kan komen als er geen ziekteklachten meer zijn en ten vroegste na 7 dagen na start van de ziekte.

Terug naar boven

 

Wat bij ziekte van een medewerker?

 • zieke medewerkers blijven thuis; consulteer vanaf de eerste klachten de huisarts.
 • medewerkers met een of meer van volgende klachten blijven thuis en consulteren hun huisarts: temperatuur > 37,5, koorts, hoest, niezen, spierpijn, moeheid, kortademigheid, keelpijn, hoofdpijn.
 • we vragen medewerkers om slechts terug te komen na volledige genezing.
 • communicatie ten aanzien van Ten Dries
  1. verwittig
   • je team, als je team aan het werk is. Het team kan dan bekijken waar er mogelijks verschuivingen kunnen gebeuren. Soms kan het ook lukken om een zieke te vervangen door wat te verschuiven met uren. Spreek af wie de persoon op vervanging contacteert. Jij of het team.
   • zelf degene die op vervanging staat, als je team niet aan het werk is. Indien er meerdere personen op vervanging staan, kunnen zij onderling regelen wie er komt werken.
    Op de website staat de lijst met de telefoonnummers van alle collega’s.
   • de clustercoach van permanentie (zie info op het uurrooster website). De clustercoach noteert je afwezigheid op het uurroosterroulement en houdt deze info up to date.
  2. registreer je afwezigheid zoals altijd op de website.
  3. stuur je doktersattest binnen de 48u naar anne.maenhaut@tendries.be.
Terug naar boven

 

Wat met kwetsbare kinderen

 • meer dan voor andere kinderen gelden de bovenstaande afspraken voor hen.
 • voor de continuïteit van noodzakelijke behandelingen in functie van gezondheid, kunnen ouders contact opnemen met de coördinerend arts.
Terug naar boven

 

Hoe vermijden we risico's via groepsindeling?

 • We volgen ook hier de richtlijnen van de overheid en proberen zoveel mogelijk te werken in 'bubbels'; dit wil zeggen dat zowel kinderen/adolescenten en medewerkers in zo weinig mogelijk verschillende bubbels komen. Het betreft steeds noodopvang.
 • we compartimenteren daarom de werking in
  1. de Cocon: de groep kinderen en adolescenten, die 7 dagen op 7 in Ten Dries verblijft, maakt gebruik van Huis 4 en Huis 5.  
  2. de Wisselende groep: deze kinderen en adolescenten komen zondagavond of maandagmorgen binnen en verblijven in Ten Dries tot vrijdagavond. Deze groep maat gebruik van Huis 6. Er is geen weekendopvang.
  3. de groep Nooddagopvang: deze kinderen en adolescenten komen enkel overdag 1 tot 5 werkdagen. 
  4. de Quarantaine-groep: deze groep wordt slechts opgestart wanneer een kind of adolescent van de Cocon ziek wordt 
 • voor alle groepen geldt dat deze wisselend omkaderd worden en dat de kinderen en adolescenten dus kunnen ondersteund worden door medewerkers, waarmee ze niet vertrouwd zijn.
 • we vragen ook aan de teams die deze groepen omkaderen, dat zij enkel in de huizen van hun groep komen en niet of zo weinig mogelijk in contact komen met de andere teams

Zie ook de vernieuwde nota Visie op noodopvang.

Terug naar boven

 

Wat maakt de Cocon zo speciaal?

Zie ook vorig punt.
De Cocon is de tijdelijke leefgroep met kinderen en adolescenten, die 7 dagen op 7 bij ons verblijven. Kinderen van deze groep kunnen en mogen niet naar huis. Wij willen het risico op besmetting zo klein mogelijk houden en willen daarom het aantal contacten sterk beperken. Wat wil dit zeggen?

 • We behouden de samenstelling van de groep vanaf volgende week constant op 5 kinderen/adolescenten.
 • De kinderen van deze groep mogen niet in contact komen met de kinderen van de andere groep, die nog naar huis gaan. Ze mogen dus niet samen spelen, niet samen een wandelingetje maken enz.
 • Ook voor de medewerkers geldt hetzelfde. De teamleden van de Cocon mogen geen contact hebben met de kinderen van de andere groep noch met de collega's van de andere groep. Het binnen komen in elkaars leefgroepen is dus ook ten zeerste te vermijden. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan moet dit gebeuren met uiterste zorg voor de hygiënemaatregelen.
 • Als een kind of adolescent ziek wordt, dan kan deze niet naar huis en moeten we een quarantaine organiseren, waarin dit kind of deze adolescent geïsoleerd wordt. We voorzien dan een specifieke omkadering met zeer ver doorgedreven hygiënemaatregelen om verdere verspreiding van de besmetting te voorkomen.
  Dit scenario willen we echt wel vermijden.
Terug naar boven

 

Hoe omkaderen we de groepen?

We bekijken de noodzakelijke omkadering nodig voor week- en weekendwerking (school en MFC). We hanteren volgende uitgangspunten:

 • we streven ernaar zo weinig mogelijk verschillende personen te laten werken in een groep. Dit wil zeggen: we werken zoveel mogelijk in volledige blokken per dag en zoveel mogelijk dezelfde blokken per week.
 • de scholen staan in principe volledig in voor de werking tijdens de schooluren. Indien noodzakelijk, dan kunnen zij beroep doen op medewerkers MFC.
 • de begeleiders staan in principe volledig voor de middagen in en voor de voor- en naschoolse werking, incl. weekendwerking. Indien noodzakelijk, dan kunnen zij beroep doen op paramedisch personeel.
Terug naar boven

 

Wat als je aanwezigheid op de werkvloer niet vereist is?

 • MFC-medewerkers: 3 mogelijkheden (of een combinatie van) - afspraken onder voorbehoud van andere instructies van de overheid
  1. je blijft thuis en werkt van thuis uit
   • je voert thuis administratieve en andere taken uit: bijwerken dossiers, voorbereiding activiteiten ...
   • belangrijk overleg doe je via telefoon, Skype, WhatsApp ...
   • je blijft oproepbaar!
  2. je blijft thuis en hebt geen werk dat je thuis kan doen:
   • je neemt verplicht in volgorde je overuren, de geplande rusturen én de geplande ADV op. De cadeaudag voor <35 jaar en de 5 dagen conventioneel voor 35 - 44 jarigen blijven behouden.
   • zijn deze uren opgebruikt, dan word je afwezigheid gelijkgesteld aan aanwezigheid. Met andere woorden: er worden geen min-uren opgebouwd.
   • gepland wettelijk verlof kan je niet intrekken. Het gaat door en je bent in principe niet oproepbaar.
  3. je vraagt ouderschapsverlof aan
   • het ouderschapsverlof wordt slechts per week toegekend afhankelijk van de noden
   • tijdens het ouderschapsverlof ben je niet oproepbaar
 • BuO-medewerkers
  • je blijft thuis en werkt van thuis uit;
   • je hebt waarschijnlijk een aantal taken die je thuis kan uitvoeren.
   • check de lijst die Sabrina (BuBaO) en Sara (BuSO) doorstuurde en geef  door wat je kiest.
   • iedereen blijft telefonisch bereikbaar in geval van een noodsituatie.
 • Suggestie: MFC- en BuO-medewerkers: het is mogelijk om je uren anders te verdelen over de weken, zoals de ene week overuren maken om de andere week niet of minder te komen werken. Dit maakt het misschien ook mogelijk om beter in grote blokken te kunnen werken.
Terug naar boven

 

Gebruik ik mondmaskers en handgel op basis van alcohol?

 • gezien de schaarste is er een VERBOD OP HET GEBRUIK VAN MONDMASKERS! We kunnen dus ook niet ingaan op het advies van huisartsen aan medewerkers om mondmaskers op het werk te dragen.
 • je beperkt best ook het gebruik van handgel op basis van alcohol. Ook dit is beperkt beschikbaar. Je handen goed met zeep wassen is het belangrijkste advies!
 • we vragen de lege bidons voor de handgels niet meer weg te werpen, maar terug te bezorgen aan verpleging.
 • zie ook Wanneer gebruiken we mondmaskers?
Terug naar boven

 

Een mondmaskertje maken met een wegwerpwashandje?

Terug naar boven

 

Wat als ik vakantie gepland had?

 • het gepland wettelijk verlof blijft gepland en gaat dus door. Je bent dan niet oproepbaar. 
 • slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat we je zullen contacteren met een vraag je vakantie te onderbreken.
Terug naar boven

 

Ik heb een treinabonnement, maar kies nu voor de auto?

Het treinabonnement werd betaald door Ten Dries in het kader van woon-werkverkeer. Wat nu met mijn verplaatsing met de auto?

 • Wij beschouwen de verplaatsingen met de trein als veilig: er zijn nauwelijks treinreizigers en het is dus makkelijk om de sociale afstand te realiseren. Bovendien verwachten we dat je de hygiënemaatregelen opvolgt. Wij zien dus weinig risico.
 • Het woon-werkverkeer met de auto wordt dus in principe niet vergoed bovenop het betaalde treinabonnement.
 • UITZONDERING: de NMBS paste de uren van de treinen aan, waardoor een aantal daluurtreinen wegvallen. Vooral medewerkers met vroeg- en laatdiensten, geraken in de problemen en zijn dan verplicht met de auto te komen. Zit je in zo'n situatie, dan willen we je wel een extra vergoeding woon-werkverplaatsing uitkeren
Terug naar boven

 

Heb ik bij verplaatsing met de auto een attest van de werkgever nodig?

Het is in België NIET verplicht op vandaag.
Indien de instructies van overheidswege zouden veranderen, laat ik dat zeker weten en bezorg ik iedereen via mail een attest.

Terug naar boven

 

Wat is de quarantainewerking?

We vangen de kinderen en adolescenten in meerdere groepen op. Ons beleid is dat zieke kinderen naar huis gestuurd worden; we verminderen het hiermee het risico op verdere verspreiding.
De Cocon-groep bestaat uit kinderen en adolescenten, die niet naar huis kunnen. Wordt een kind ziek, dan wordt die onmiddellijk uit de groep gehaald en 'geïsoleerd' in een quarantainewerking.

Specifiek aan deze werking:

 • deze werking vindt plaats in Huis 4
 • enkel een beperkte groep medewerkers zorgt voor de ondersteuning en begeleiding; niemand anders mag deze ruimte betreden.
 • de hygiëne- en beschermingsmaatregelen worden verscherpt:
  • beschermende kledij en mondmaskers; het omkleden gebeurt in 'de sas' en de badkamer aan Huis 4;
  • medewerkers volgen striktere hygiënemaatregelen: douchen, ontsmetting handen ...
  • strikte ontsmettingsprocedures van de vaat, de was ...
  • ...
 • na genezing geldt er een wachtperiode in de quarantaine
 • erg zieke kinderen en adolescenten worden naar het ziekenhuis gebracht

Medewerkers kunnen na inloggen hier de meer uitgewerkte informatie vinden.

Terug naar boven

 

Mag ik met een kind gaan wandelen, een kind knuffelen, speelgoed van thuis ...?

Wat betekent 'voldoende afstand houden' in de dagelijkse leefgroepswerking?

 • In de dagelijkse praktijk van de leefgroep is deze richtlijn - net zoals thuis met de eigen kinderen en partner - onmogelijk te realiseren en misschien zelfs tegenaangewezen. Alleen al tijdens de dagelijkse verzorging, het aan- en uitkleden, het eten geven enz kunnen we deze regel niet echt toepassen. Daarenboven hebben kinderen nood aan affectie en nabijheid om zich goed te voelen en om goed te kunnen functioneren. In deze context is het ook zeer moeilijk om de fysieke afstand steeds te bewaren ten aanzien van collega's. Dit geldt onderling ook voor de kinderen en adolescenten, die tot dezelfde groep horen. Dus aanraken en nabijheid mag en is soms/vaak ook nodig.
 • MAAR:
  • dit is beperkt tot kinderen, adolescenten en het team van dezelfde groep. Behoud dus de afstand ten aanzien van de kinderen, adolescenten en medewerkers van een andere groep. Om die reden hebben we Ten Dries ook in zones verdeeld, die we graag gerespecteerd zien. 
  • pas hoe dan ook de andere hygiënemaatregelen toe: was vooral de handen regelmatig met zeep.
 • Toegepast op wandelen en andere activiteiten:
  • de buitenlucht is gezonder dan de binnenlucht; dus ga erop uit, maar vermijd contact met andere mensen, die geen lid zijn van de leefgroep.
  • en dus ook: er is geen tegenindicatie voor een wandeling met meerdere personen van dezelfde groep.
 • Speelgoed van thuis?
  • we gaan ervan uit dat de overdracht vooral zal gebeuren via de persoonlijke contacten en minder via speelgoed.
  • tip: als je speelgoed wil meebrengen, neem dan speelgoed dat al een tijdje niet meer gebruikt werd. Het is dan waarschijnlijk virusvrij.
 • Opmerking: we kunnen de verspreiding van het Corona-virus niet 100% voorkomen; elke medewerker loopt het risico een besmetting mee te brengen van thuis of 's avonds mee te nemen naar huis. We kunnen wel het risico verkleinen door het aantal personen waarmee we in contact komen, te verkleinen.
Terug naar boven