Dagopvang en verblijf door Multifunctioneel Centrum Ten Dries

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) zorgt tijdens en na de schooluren voor medische, paramedische, sociale en pedagogische ondersteuning in dagopvang en/of nachtverblijf.

In overleg met de ouders en het kind, jongere of adolescent stippelen we een individueel traject uit. Op basis van de ondersteuningsvraag voorzien we kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, pedagogische en medische begeleiding. We beschikken over een therapiebad en kunnen beroep doen op de manege Dennenhof voor therapeutisch paardrijden.

We bieden een waaier van opvang- en begeleidingsvormen: begeleiding in de eigen omgeving, logeren,  kortverblijf,  deeltijdse en voltijdse dagopvang en/of nachtverblijf. Het MFC is het hele jaar open (24u/24u, 365d) en organiseert weekend- en vakantiewerking.

We hebben een leefgroepswerking voor peuters, kleuters, jongeren, adolescenten en jongvolwassenen. We beschikken ook over een huis in de rij in Bellem (Huize Emmanuel), waar een tiental adolescenten na de schooluren verblijven.

In Ten Dries werken het Buitengewoon Onderwijs en het Multifunctioneel Centrum nauw samen. Het beleid en de dagelijkse werking komen tot stand via interdisciplinair overleg en samenwerking in klas en leefgroep.

Gemeenschappelijke dienstverlening voor kinderen dagopvang en/of verblijf

Ondersteuningsaanbod

Het ondersteuningsaanbod per kind/adolescent wordt jaarlijks geconcretiseerd in het ondersteuningsplan en in het individueel weekprogramma (weekprogramma). Het opstellen, opvolgen, evalueren en bijsturen gebeurt door een multidisciplinair team onder leiding van de orthopedagoog.
Het weekprogramma is enkel op schooldagen van toepassing. Hierin wordt de rol van de verschillende disciplines geconcretiseerd aan de hand van activiteiten.
Naargelang de ondersteuningsvraag van het kind/de adolescent is de interdisciplinaire samenwerking verschillend uitgebouwd.

Inspraak

Elk kind/adolescent krijgt een aanbod op maat, rekening houdend met de eigen noden en wensen.De individuele inspraak is afgestemd op de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden van de persoon.
De collectieve inspraak gebeurt via de gebruikersraad voor kinderen en de gebruikersraad voor adolescenten.

Beeldvorming

Iedere dienst heeft een diagnostische opdracht t.a.v. elk kind/adolescent. Diagnostiek gebeurt aan de hand van onderzoek, observatie en teamoverleg. Het verwerken van de informatie tot een totaalbeeld gebeurt onder verantwoordelijkheid van de orthopedagoog, in overleg met de coördinerend arts. Externe deskundigen kunnen geraadpleegd worden na akkoord van de ouders.

Dossiers

Elke discipline houdt per kind/adolescent een dossier bij met gegevens over:

  • de doelstellingen
  • de middelen en werkwijzen
  • de evolutie

Dit dossier bevat ook alle interdisciplinaire verslagen.
Het kind/de adolescent zelf en de ouders hebben recht op inzage van bepaalde dossiergegevens die betrekking hebben op het kind/de adolescent zelf.

Medische dienstverlening

De medische opvolging gebeurt door de coördinerend arts en de verpleegkundigen.
De ouders zijn vrij eigen artsen te raadplegen. Zie de “Medische dienstverleningsovereenkomst”.
Voor bepaalde consultaties of medische interventies bij externe consulenten kunnen ouders van internen praktische hulp en/of ondersteuning vanuit het MFC aanvragen.
Bij een ziekenhuisopname voor geplande chirurgische ingrepen hebben ouders vrije keuze wat het ziekenhuis betreft. Tijdens de hospitalisatieperiode kunnen ze beroep doen op de verpleegkundige en het diensthoofd kine, indien ze opteren voor een ziekenhuis in de regio.
Tijdens de pre- en postoperatieve periode kunnen de ouders beroep doen op het multidisciplinaire team van het MFC voor zover de gevraagde intensiteit van de revalidatie door het team kan geboden worden.

Bij een spoedopname wordt gekozen voor:

  • het dichtst bijzijnde ziekenhuis
  • voor het meest gespecialiseerde ziekenhuis (voor kinderen/adolescenten met een speciaal medisch attest).

Het MFC biedt geen continue (dag en nacht) medische permanentie. Voor noodgevallen wordt een huisarts uit de omgeving of de medische urgentiedienst opgeroepen.
Kinderen/adolescenten die omwille van hun gezondheidstoestand continue medische zorgen of toezicht nodig hebben, worden in overleg met de ouders overgebracht naar een ziekenhuis.

Therapie

Jaarlijks overleggen de diensthoofden therapie met de coördinerend arts en de orthopedagoog over het therapieprogramma per kind/adolescent.
Ieder kind/adolescent krijgt jaarlijks een kinesitherapeut, logopedist en ergotherapeut toegewezen die zijn ontwikkeling opvolgt, de nodige onderzoeken doet, indien nodig therapie geeft. Zij geven adviezen aan de ouders en aan de collega’s van de andere disciplines. Individuele therapiesessies, groeps-behandelingen en interdisciplinaire activiteiten worden aangeboden als een totaalpakket dat wisselt naargelang de noden en leeftijd van het kind/de adolescent.
Op vraag van de ouders kan het voorziene therapieaanbod mits bepaalde voorwaarden aangevuld worden met behandelingen door een privétherapeut.

Leefgroepswerking

Tijdens de week verblijft het kind/de adolescent, buiten de schooluren, in een leefgroep (ook op woensdagnamiddag).
Een leefgroep bestaat in principe uit kinderen/adolescenten die gebruik maken van dagopvang al of niet gecombineerd met verblijf (overnachting). Individuele weekprogramma's maken aansluitend op de wensen van het gezin, zijn hierdoor mogelijk.
Elke leefgroep wordt begeleid door een team van begeleiders die collegiaal verantwoordelijk zijn voor de leefgroepsactiviteiten: verzorging, maaltijden, slapen gaan, huiswerk, vrijetijdsbesteding, uitstappen, beheer van het zakgeld … en overleggen, waar nodig, met de ouders. Voor activiteiten die extra-kosten of extra-vervoer voor de ouders veroorzaken, wordt hen vooraf toestemming gevraagd.
Ieder kind/adolescent heeft een individuele begeleider of aandachtsopvoeder die de individuele belangen behartigt.

Weekendwerking

Kinderen/adolescenten, die in de week gebruik maken van verblijf, kunnen een weekend of een gedeelte ervan in Ten Dries doorbrengen, indien vooraf hiervoor ingeschreven en indien dit organisatorisch haalbaar is. Tijdens het weekend is een apart equipe begeleiders verantwoordelijk voor het hele dagverloop.

Nachtwerking

Een apart equipe begeleiders is verantwoordelijk voor het goede verloop van de nacht. De nachtdienst (per nacht één of twee personen) voert zijn opdracht wakend of slapend uit al naargelang de omstandigheden. Omstandigheden zijn het aantal inslapende kinderen/adolescenten en/of speciale situaties. 

Permanentie

Ten Dries beschikt over een plan ‘risicobeheersing en incidentmanagement’ waardoor medewerkers 24u/24u in noodsituaties beroep kunnen doen op bijstand. Een verpleegkundige en een kaderlid zijn doorlopend bereikbaar voor advies of interventie.

Vakantiewerking

Tijdens schoolvakantiedagen wordt het dagverloop leefgroepoverschrijdend georganiseerd. De vakantiewerking staat doorgaans open voor de kinderen/adolescenten, die zich hiervoor vooraf inschrijven. Vijf weken per jaar kunnen enkel de kinderen/adolescenten inschrijven, die in het schooljaar gebruik maken van overnachtingen. Van de ouders vragen we deelname in de extra kosten.
De begeleiders staan in voor de dagactiviteiten; de therapeuten staan in voor de therapie en zijn ingeschakeld bij bepaalde vrijetijdsactiviteiten.

Maaltijden

De maaltijden (ontbijt, middagmaal, avondmaal) gaan door in de leefgroepruimtes onder verantwoordelijkheid van de begeleiders. De therapeuten en de verpleegkundigen geven instructies indien nodig.
Daarnaast wordt er zowel in de voor- als de namiddag een tussendoortje aangeboden.
Aan de ouders wordt gevraagd geen andere voeding mee te geven.
Een interne werkgroep stelt in overleg met een voedingsdeskundige gezonde en gevarieerde menu’s op. Ouders kunnen afwijkingen aanvragen omwille van medische, godsdienstige of persoonlijke redenen.

Materiaal

Het MFC zorgt voor lokalen en materialen aangepast aan de noden van de kinderen/adolescenten. De ouders zorgen zelf voor de kledij en het persoonlijk materiaal van het eigen kind.
Ouders kunnen terecht bij de dienst maatschappelijk werk en de diensthoofden therapie voor alle informatie, advies en hulp bij de aankoop van hulpmiddelen en het aanvragen van financiële tussenkomsten door diverse instanties.

Verplaatsingen

De ouders zorgen zelf voor het vervoer tussen de woning en het MFC. Indien het kind/de adolescent rechthebbend is, kan het op schooldagen gebruik maken van het leerlingenvervoer.
Het MFC staat in voor de organisatie en financiering van het dagelijks vervoer tussen Landegem en Bellem.
In overleg met de ouders kunnen adolescenten gebruik leren maken van het openbaar vervoer.

Verschillen in dienstverlening tussen dagopvang en nachtverblijf

 

Dagopvang + nachtverblijf (het vroegere internaat) Dagopvang en dagbesteding (het vroegere semi-internaat)
24u / 24u Tussen 8u en 18u
365 dagen per jaar

Niet op wettelijke feestdagen en tijdens (verlengde weekends).

Geen opvangmogelijkheid gedurende 3 weken in de zomervakantie en tijdens de 2 weken kerstvakantie.

Onder bepaalde voorwaarden hulp en ondersteuning bij bepaalde externe medische consultaties en interventies. -
Weekendopvang (geheel of gedeeltelijk) binnen de grenzen van de capaciteit van de weekendopvang -
Continuïteit tussen week- en weekendwerking -
Ontbijt, tienuurtje, middagmaal, vieruurtje en avondmaal Tienuurtje, middagmaal en vieruurtje.
Toezicht 's nachts en hulp waar nodig -
Continuïteit tussen dag- en nachtpersoneel -
  Tanden poetsen op medisch voorschrift