Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt het 'GON' vervangen door 'Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften'

Een kind krijgt niet meer standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een bepaalde periode. De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met het kind en de ouders, met het CLB en met Ten Dries de ondersteuning op maat, op basis van de noden.

Voor wie?

Een kleuter, jongere of adolescent met een beperking heeft het niet altijd gemakkelijk in het gewoon onderwijs. Het leren omgaan met en verwerken van het anders zijn is een hele opgave. Verborgen beperkingen zoals problemen met concentratie, geheugen, planning en/of werktempo kunnen voor moeilijkheden zorgen. Leerkrachten die les geven aan deze leerlingen en het schoolteam kunnen vragen hebben m.b.t. de aanpak en werkwijze.

Ook voor de ouders is het een opdracht om met hun kind met een beperking op weg te gaan in het gewoon onderwijs.

Vanuit het Buitengewoon Onderwijs Ten Dries wordt ondersteuning aangeboden voor kleuters, jongeren en adolescenten met fysieke beperkingen en aanverwante problematieken. We organiseren dit vanuit ENTer4, het expertisenetwerk type 4 voor Oost-Vlaanderen: www.ENTer4.be.

Deze begeleiding kan starten vanaf de peuterklas (2,5 jaar) en kan verder gezet worden tot in het niet-universitair hoger onderwijs.

Wat kan een de ondersteuning inhouden?

Leerlinggerichte ondersteuning

Sociaal-emotionele ondersteuning

 • Aandacht besteden aan het anders zijn van de leerling
 • Probleemoplossende vaardigheden verbeteren
 • Zelfredzaamheid en functionele vaardigheden vergroten
 • Inzicht verwerven in de eigen diagnose en/of problematiek

Motorische ondersteuning

 • De eigen motoriek goed leren gebruiken
 • Nakijken welke hulpmiddelen een meerwaarde kunnen  zijn voor de verdere ontwikkeling
 • Leren werken met aangepast materiaal (schaar, computer, software ...)

Onderwijskundige ondersteuning

 • Leerstoflacunes opvangen die ontstaan ten gevolge van een trager werktempo
 • Systematisch en geordend leren denken en werken, een efficiënte studiemethode bijbrengen
 • Werken rond ruimtelijk inzicht, oriëntatie en structuur

Leerkrachtgerichte/teamgerichte ondersteuning

 • De leerkrachten sensibiliseren en informeren
 • Advies geven, info-overdracht, tips …
 • De leerkrachten leren werken met aangepast materiaal
 • Regelmatig overleg met leerkrachten en directie
 • Visieontwikkeling over leerlingen met een beperking in het gewoon onderwijs

Gezinsgerichte ondersteuning

 • Gesprekken over de  evolutie van het kind
 • Streven naar een eensgezinde aanpak op school en thuis
 • Bespreken toekomstmogelijkheden
 • Wegwijs maken in andere begeleidingsdiensten
 • Persoonlijke, telefonische en/of contacten via e-mail tussen de ondersteuner en de ouders

Opstarten van de ondersteuning

Aanvraag

De aanvraag gebeurt vanuit het CLB in samenspraak met de school gewoon onderwijs  en de ouders. Om als ouder te weten of uw kind recht heeft op ondersteuning, neemt u het best contact op met het CLB van de school van uw kind.

Betrokken partijen

 • De ouders en het kind of de jongere zelf
 • Het CLB van de school gewoon onderwijs
 • De school voor gewoon onderwijs
 • De school voor buitengewoon onderwijs (dienstverlenende school Ten Dries)
 • Het CLB van het buitengewoon onderwijs (enkel indien de leerling van het buitengewoon onderwijs komt)

Toelatingsvoorwaarden en vereiste documenten

 • De leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van  het gewoon onderwijs.
 • De leerling heeft een gemotiveerd verslag of een verslag, opgemaakt door het CLB.
 • Ten Dries begeleidt alle kinderen die ondersteuning nodig hebben in het kleuter- of lager onderwijs, van type basisaanbod tot type 9. In het secundair onderwijs begeleiden we enkel leerlingen met een motorische beperking.

Organisatie

Een kind krijgt niet meer standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een bepaalde periode, zoals in GON. De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen de ouders en hun kind, met het CLB en Ten Dries de ondersteuning op maat, op basis van de noden.

De ondersteuning moet altijd voelbaar zijn in de klas, maar kan verschillende vormen aannemen: voor het kind zelf, voor de leerkracht(en), voor het schoolteam. 

Ondersteuning kan flexibel worden ingezet.

Vragen? Contacteer onze coördinatoren: Ellen Robert (voor kleuter en lager onderwijs) en Annelies Serroen (voor secundair onderwijs)